ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

24 ม.ค. 2022 09:00:00 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อบต.หัวดอน 1,068


 

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

   

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A

Facebook

ถาม-ตอบ

O9 Social Network

 

Facebook


huadon.go.th

แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E - Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


 

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ


 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามาตรฐานทางจริยธรรม

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 


TOP