ปรับปรุงล่าสุด 19 เม.ย. 2023 07:10:38 871

 

สถิติการให้บริการ เดือน
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
 ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13 14 6 4 4 8            
 การจดทะเบียนพาณิชย์ 2 2 2 2 5 4            
 งานจัดเก็บภาษี       133 57 21 7          
 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0 0 0 0 1 0            
 การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0            
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 12 15 3 6 20 16            
 การช่วยเหลือสาธารณภัย 2 3 5 8 6 10            
 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 119 9 0 0 0 0            
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 4 0 5 2 3 2            
 การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน 0 0 0 5 3 8 3          
 การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 42 0 116 68 8 0            
 การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 1 0 3 0 4            
 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ อบต. หัวดอน 0 0 2 0 1 1            
 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, พิษสุนัขบ้า. พ่นยาฆ่าเชื้อ) 3 3 8 4 11 0            
 งานบริการอื่นๆ 0 0 0 0 0 0            
รวม 197 47 147 97 48 46