ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 03:58:15 994

 

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

 

     กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบมาตรการ  และวิธีการพัฒนาสังคม  การจัดสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็ก  และเยาวชน  ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง  เร่ร่อน  ไร้ที่พึ่ง  ถูกทำร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงิน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ฯลฯ  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนะทางวิชาการ  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
         งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ           
             -  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
             -  งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   
             -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน   
             -  งานประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
         งานสังคมสงเคราะห์  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ         
             -  งานสังคมสงเคราะห์ 
             -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 
             -  งานประสานงานและขอร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
         งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาอาชีพ  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ        
             -  งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน  
             -  งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนา 
             -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาชีพ   
             -  งานประสานงานและขอร่วมมือกับหน่วยงาน