องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
 • โครงการปลูกต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 • ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี(Auditplan) ประจำปีงบประมาณ 2566
 • พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 • แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี(Auditplan) ประจำปีงบประมาณ 2566
 • รายงานสรุปผลการโอนงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  • แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
           ข่าวสาร อบต.หัวดอน
   
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  2 พ.ค. 2024 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 75
  ติดต่อ โทรศัพท์ 097-946-4554 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 095-617-4221 facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : 097-952-6464
  แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 20 พ.ค. 2024
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 23 เม.ย. 2024
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือทีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 23 เม.ย. 2024
 • แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 27 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-09 สายบ้านหัวดอน หมู่ 1 ถึง บ้านท่าวารี หมู่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 29 พ.ย. 2022
 • แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 27 พ.ค. 2024
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-09 สายบ้านหัวดอน หมู่ 1 ถึง บ้านท่าวารี หมู่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 6 ธ.ค. 2022
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 379 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 231-05 สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลก่อเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 12 มิ.ย. 2024
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 43 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  คู่มือฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

  คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน


  TOP