ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2022 05:17:13 619

ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

 

โครงการส่งเสริมการบำบัด
ด้วยการแพทย์แผนไทยเชิงรุก

 

โครงการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

 

โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนเคลื่อนที่

 

โครงการพัฒนา
ระบบดูแลแม่และเด็ก

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ด้านป้องกันควบคุมโรค

 

ผังกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ  2554  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายชุมพล ดอกดวง เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการ ปัจจุบัน ประกอบด้วย


รายชื่อ ตำแหน่ง
นายชุมพล  ดอกดวง  ประธานกรรมการ
นายศักดิ์ชัย  หมายดี  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1
นายไสว  มงคลแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2
นางไพรวัล  สร้อยสิงห์ ผู้แทนสภา อบต.
นายสมเกียรติ  ศรีสมุทร ผู้แทนสภา อบต. 
นางสมจิตร  เจริญเชาว์  ผู้แทน อสม.
นางเพ็ญศรี  วรรทวี  ผู้แทน อสม. 
นางอุทัยววรรณ  หาสุข ผู้แทนหมู่บ้าน
นางวิชชุดา  บุญยืน ผู้แทนหมู่บ้าน
นายไมตรี  พั่วพันธ์ ผู้แทนหมู่บ้าน
นายสุนทร  ขันชะลี ผู้แทนหมู่บ้าน
นางธนันพร  สุขรักษ์ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการฯ
นางนิดา  ปวบุตร ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการฯ
นางรัชนี  พุทธาจู ผู้แทนศูนย์ประสานงาน
นางสาวชาณา  โพธิ์ขำ เลขานุการ
นางสมปอง  พิศเพ็ง ผู้ช่วยเลขานุการ