ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 06:57:38 697

การนับถือศาสนาและสัญชาติ

 

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธและมีสัญชาติไทย ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน มีดังนี้

วัด  11 แห่ง
สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศูนย์พุทธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ 1 แห่ง