ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 03:44:15 927

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 

     กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ  งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร  เงินต่าง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือน  และประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน  ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
     งานการเงินและบัญชี  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
         -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
         -  งานเก็บรักษาเงิน
         -  งานการบัญชี
         -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
         -  งานงบการเงินและงบทดลอง
         -  งานแสดงฐานะทางการเงิน
     งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
        -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
        -  งานพัฒนารายได้
        -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
        -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     งานพัสดุและทรัพย์สิน  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
        -  งานทะเบียนทรัพย์สิน
        -  งานพัสดุ
        -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ