ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค. 2022 05:42:15 186
  
                    

            เขตการปกครองและประชากร

 


  

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  มีจำนวน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่

1.  บ้านหัวดอน           หมู่ที่ 1,2
   2.  บ้านหัวดูน            หมู่ที่ 3
   3.  บ้านท่าวารี            หมู่ที่ 4 
   4.  บ้านแขม            หมู่ที่ 5,11
   5.  บ้านเสียม            หมู่ที่ 6,7,10
   6.  บ้านวังถ้ำ            หมู่ที่ 8
   7.  บ้านวังอ้อ            หมู่ที่ 9

 

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภา อบต.

1

บ้านหัวดอน

นายเชวง  ทุมมี

นายสุทธี  กันหาลา

นางไพรวัล  สร้อยสิงห์

2

บ้านหัวดอน

นายพรชัย  ภาชะนะพูล

นายสมปอง  ตระการไทย

3

บ้านหัวดูน

นายชินนิกร ธานี

นางหนูเนียม  ศักดิ์สิงห์

4

บ้านท่าวารี

นายอุทัย  ชูจิตร

นายยุทธนา  พยัฆทา

นางสดศรี  สะอาดศรี

5

บ้านแขม

นายสุนทร  ขันชะลี

นายทองดี  กอมณี

นายมงคล  จิตทวี

6

บ้านเสียม

นายสวัสดิ์  บุญประจง
(กำนัน)

นางลันดร  บุญสุข
(รองประธานสภาฯ)

7

บ้านเสียม

นายเสรี  ทองชุม

นายธนัตพัฒน์  บุญณัฐรัตน์

นางสาคร  สุขผล

8

บ้านวังถ้ำ

นางนวลละออง  กุลมีศรี

นายไสว  มงคลแก้ว (ประธานสภาฯ)

นายสมัย  แสวงนาม

9

บ้านวังอ้อ

นายสัญญา  กอมณี

นายสมเกียรติ  ศรีสมุทร

นายวิชัย  ขันชะลี

10

บ้านเสียม

นายอุบล  กิจทวี

นายกังวาฬ  บุญสุข

11

บ้านแขม

นายสมศักดิ์  ขันชะลี

นายวินัย  บุญประสิทธิ์

นางสาวดารัตน์  กอมณี

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่ ณ เดือนตุลาคม 2562 ณ เดือนกันยายน 2563
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 131 220 206 426 132 218 210 428
2 116 202 196 398 116 204 197 401
3 123 260 267 527 124 263 268 531
4 220 259 410 769 222 355 410 765
5 189 319 357 676 192 319 360 679
6 212 330 342 672 232 330 343 673
7 190 345 359 674 191 310 357 667
8 57 100 117 217 58 103 119 222
9 282 503 483 986 284 505 485 990
10 219 346 364 710 219 342 365 707
11 191 270 304 574 191 269 304 573
รวม 1,930 3,224 3,405 6,629 1,961 3,218 3,418 6,636
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร

 

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หมู่ที่ ณ เดือนตุลาคม 2562 ณ เดือนกันยายน 2563
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 171 178 349 176 178 354
2 140 158 298 144 162 306
3 191 201 392 194 204 398
4 283 342 625 290 349 639
5 235 271 506 246 283 529
6 228 247 475 238 256 494
7 265 282 547 275 292 567
8 72 86 158 78 85 163
9 350 355 705 363 369 732
10 241 247 488 249 258 507
11 190 231 421 206 238 444
รวม 2,366 2,598 4,964 2,459 2,674 5,133
ตารางแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 

พื้นที่ตำบล

พื้นที่ตำบล จำนวน (ไร่)

- พื้นที่ทั้งหมด

- พื้นที่ทำการเกษตร

- พื้นที่อื่น ๆ (ที่อยู่อาศัย ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง)

- 26,874

- 21,848

- 5,026

ตารางแสดงพื้นที่ตำบลหัวดอน

 

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน (ไร่)

- ทำนา (ไร่)

- ทำสวนปลูกไม้ผล

- ไม้ยืนต้น (ไร่)

- พืชไร่ (ไร่)

-สวนปลูกพืชผัก (ไร่)

- การเกษตรอื่น ๆ (ไร่)

- 21,848

- 14,102

- 2,536

- 3,736

- 563

-911