ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 09:33:31 715

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไหองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  อำเภอเมือง  ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ ซึ่งสภาพการคมนาคมในตำบล มีทั้งถนนลงหินคลุก  มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง   
        - การคมนาคม / ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 และถนนทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก การจราจรสัญจรไป-มา ได้สะดวก มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
        - ถนนในซอย มีจำนวน 133  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน   12  สาย
        - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขื่องใน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ประมาณ 16 กิโลเมตร บนถนนแจ้งสนิท สายอุบลราชธานี–ยโสธร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23) และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 26 กิโลเมตรการคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางผ่านทั้ง 11 หมู่บ้าน
        (ที่มา  :  กองช่าง อบต.หัวดอน)

การไฟฟ้า
        - มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน  2,011  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100
        - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
        - ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน   325  จุด  ครอบคลุมถนน  98  สาย
        (ที่มา  :  กองช่าง อบต.หัวดอน)

การประปา
        - มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  2,011  ครัวเรือน
        - หน่วยงานเจ้าของประปา คือ ประปาหมู่บ้าน
        - ประปาหมู่บ้าน จำนวน  16  จุด  มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ  2,011   ครัวเรือน
        - ปริมาณน้ำใช้ 2,000   ลูกบาศก์เมตร / วัน
        (ที่มา  :  กองช่าง อบต.หัวดอน)

โทรศัพท์
        - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ 3BB
        - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS / DTAC และ TRUE
        - โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน  5  แห่ง
        - อินเตอร์เน็ตตำบล            จำนวน  1  แห่ง
        - อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/โรงเรียน        จำนวน  4  แห่ง

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
        - การให้บริการด้านไปรษณีย์ ที่ใกล้ที่สุด มีจำนวน  1 แห่ง ได้แก่
         1. ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เขื่องใน ตั้งอยู่ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร
        - ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน ที่ใกล้ที่สุด มีจำนวน 3 ราย ได้แก่
         1. บริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express ตั้งอยู่ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร
         2. บริษัท J&T ตั้งอยู่ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร
         3. บริษัท Flash Express ตั้งอยู่ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร