ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครัั้งที่ 1

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครัั้งที่ 1

25 ต.ค. 2019 09:00:00 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดอน 36

หัวข้อ : ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครัั้งที่ 1

วัน : 29 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00 น. 

สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน


TOP