ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครัั้งที่ 1
25 ต.ค. 2019 09:00:00 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดอน 49
หัวข้อ : ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครัั้งที่ 1 วัน : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 09.00 น.  สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน