รายงานการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

28 เม.ย. 2023 13:00:00 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.หัวดอน 95


TOP