ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ให้กับผู้คนพิการที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน  2 ราย

ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ให้กับผู้คนพิการที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน  2 ราย

26 พ.ค. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 109

วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /นายสวัสดิ์  บุญประจง  กำนันตำบลหัวดอน/นางลันดร  บุญสุข  ประธานสภา อบต.หัวดอน/นางสาวชาณา  โพธิ์ขำ ปลัด อบต.หัวดอน/ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวดอน ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ตัวแทน อสม. พื้นที่ หมู่ 6 และ หมู่ 11 ร่วมกันส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ให้กับผู้คนพิการที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน  2 ราย ดังนี้
1. นายนิโรจน์   ทองชุม  บ้านเสียม หมู่ 6
2. นางบุญโฮม  ขันชะลี  บ้านแขม  หมู่ 11
     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ขอขอบคุณหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานในครั้งนี้ และขอบคุณคณะผู้นำชุมชน จิตอาสาทั้งสองหมู่บ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันจนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการTOP