การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 234


TOP