อำนาจหน้าที่/ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
7 พ.ย. 2017 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.หัวดอน 111
กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บร...