ารอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หลักสูตร"สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ" ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวดอน

ารอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หลักสูตร"สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ" ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวดอน

6 พ.ย. 2023 17:37:37 กิจกรรม อบต.หัวดอน 58

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทำมาปัน จำกัด ซึ่งรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หลักสูตร"สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ" ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวดอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้รู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกเป็นเหยื่อจากสื่อที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสูงวัยเฝ้าระวังสื่อในพื้นที่ตำบลหัวดอนTOP