กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

27 เม.ย. 2023 17:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 261

เมื่อวันที่ 5 .เดือนมกราคม .พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยการนำของนายชุมพล ดอกดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญTOP