ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

10 พ.ย. 2023 10:14:26 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อบต.หัวดอน 32 

ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3 อำนาจหน้าที่

 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A

 

O9 Social Network

facebook

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำรอบ 6 เดือน

 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O18 E - Service

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

 

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 


TOP