โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประาณ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประาณ 2563

16 ธ.ค. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 238

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยอาศัยส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะมีขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง


ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวดอน หมู่ที่ 1

 TOP