แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูล การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูล การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

1 ก.พ. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 533


TOP