ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 เม.ย. 2023 13:18:04 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หัวดอน 173


TOP