ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 มิ.ย. 2020 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หัวดอน 123


TOP