การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 280


TOP