การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน งานช่วยเหลือสาธารณภัย

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน งานช่วยเหลือสาธารณภัย

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 231


TOP