การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 231


TOP