การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ , เปลี่ยนแปลง , ยกเลิก

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ , เปลี่ยนแปลง , ยกเลิก

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 188


TOP