ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
28 ม.ค. 2022 08:49:42 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 222
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.หัวดอน ได้ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น