โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประาณ 2563
16 ธ.ค. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 219
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยอาศัยส่วนร่วมของประชาชน ซึ่...