การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
                                                                                                                                        

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการกลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

57688556
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
149
27192
27341
57473158
413423
794517
57688556