มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ

1.1

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

1.2

ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน  จาก  8  ชั่วโมง  เป็น  5  ชั่วโมง 

โดยเปิดช่วงเช้าเวลา  09.30 – 11.30  น.  ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 16.00  น.  ปิดช่วงเวลา  11.30 – 13.00  น. 

1.3

ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น

1.4

จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

1.5

จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 

โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง

1.6

ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย

ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ  เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น

1.7

ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก

ห้องปฏิบัติงาน  รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ  ว่าด้วย

งานสารบรรณ

2.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.1

ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่  ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง

ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน 

2.2

ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น

2.3

ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น

 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

3.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน 

3.1

คอมพิวเตอร์

3.1.1      ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง  (เวลา  12.00 – 13.00  น.)

3.1.2      ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน  15  นาที

3.1.3      ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

3.2

Printer

3.2.1      ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน

3.2.2      ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out

3.2.3      ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า  สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ

3.3

กระติกไฟฟ้า

3.3.1      การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า  ช่วงเช้าเวลา  08.30  น.  ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00 น.  ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ

3.3.2      ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด

3.3.3      เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

3.3.4      ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที

3.4

ตู้เย็น

3.4.1      เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3.4.2      ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน

3.4.3      ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม.

3.4.4      เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

3.4.5      ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น

3.4.6      ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น

3.5

เครื่องทำน้ำเย็น

ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน

3.6

โทรทัศน์/วิทยุ 

3.6.1      คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน

3.6.2      ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

3.6.3      ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

3.6.4      ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป

3.6.5      ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ

3.7

เครื่องถ่ายเอกสาร

3.7.1  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

3.7.2  ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

3.7.3  ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

  

 

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

4.  น้ำมันเชื้อเพลิง

4.1

ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4.2

ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น  โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet  แทน

4.3

ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี

4.4

ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

4.5

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

4.6

ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน

4.7

ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด

5.  มาตรการปลูกจิตสำนึก

5.1

ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน

5.2

ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน  

 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

          บุคลากรที่มีจิตสำนึก  ตระหนัก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

          เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ปริมาณการใช้พลังงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตรวจสอบจากประมวลผล

ของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว

โปรแกรมประมวลผล

ของระบบ e –report

2.  ร้อยละของการปฏิบัติ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ

แบบเก็บข้อมูล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
  2. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

 

 

 

 

 

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน

 

ชุมพล  ดอกดวง

(นายชุมพล  ดอกดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

 


นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

51678337
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
5021
8086
17809
51660528
17809
112516
51678337