ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง