ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

เขตการปกครอง
          จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  มีจำนวน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่
  
              1.  บ้านหัวดอน           หมู่ที่ 1,2
 
           2.  บ้านหัวดูน             หมู่ที่ 3

          3.  บ้านท่าวารี            หมู่ที่ 4
 
               4.  บ้านแขม               หมู่ที่ 5,11

                  5.  บ้านเสียม              หมู่ที่ 6,7,10

          6.  บ้านวังถ้ำ              หมู่ที่ 8

          7.  บ้านวังอ้อ              หมู่ที่ 9


ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภา อบต.

1

บ้านหัวดอน

นายเชวง  ทุมมี

นายสุทธี  กันหาลา

 

 

 

นางไพรวัล  สร้อยสิงห์

2

บ้านหัวดอน

นายพรชัย  ภาชะนะพูล

นายสมปอง  ตระการไทย

3

บ้านหัวดูน

นายชินนิกร ธานี

นางหนูเนียม  ศักดิ์สิงห์

4

บ้านท่าวารี

นายอุทัย  ชูจิตร

นายยุทธนา  พยัฆทา

 

 

 

นางสดศรี  สะอาดศรี

5

บ้านแขม

นายสุนทร  ขันชะลี

นายทองดี  กอมณี

 

 

 

นายมงคล  จิตทวี

6

บ้านเสียม

นายสวัสดิ์  บุญประจง
(กำนัน)

 นางลันดร  บุญสุข
(รองประธานสภาฯ)

7

บ้านเสียม

นายเสรี  ทองชุม

นายธนัตพัฒน์  บุญณัฐรัตน์

 

 

 

นางสาคร  สุขผล

8

บ้านวังถ้ำ

นางนวลละออง  กุลมีศรี

นายไสว  มงคลแก้ว (ประธานสภาฯ)

 

 

 

นายสมัย  แสวงนาม

9

บ้านวังอ้อ

นายสัญญา  กอมณี

นายสมเกียรติ  ศรีสมุทร

 

 

 

นายวิชัย  ขันชะลี

10

บ้านเสียม

นายอุบล  กิจทวี

นายกังวาฬ  บุญสุข

11

บ้านแขม

นายสมศักดิ์  ขันชะลี

นายวินัย  บุญประสิทธิ์

 

 

 

นางสาวดารัตน์  กอมณี


จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่

ณ  เดือนตุลาคม  2562

ณ  เดือนกันยายน  2563

ครัวเรือน

ประชากร

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

131

220

206

426

132

218

210

428

2

116

202

196

398

116

204

197

401

3

123

260

267

527

124

263

268

531

4

220

259

410

769

222

355

410

765

5

189

319

357

676

192

319

360

679

6

212

330

342

672

232

330

343

673

7

190

315

359

674

191

310

357

667

8

57

100

117

217

58

103

119

222

9

282

503

483

986

284

505

485

990

10

219

346

364

710

219

342

365

707

11

191

270

304

574

191

269

304

573

รวม

1.930

3,224

3.405

6,629

1,961

3,218

3,418

6,636

 ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร

    จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หมู่

ก่อนหน้า

ณ  2  เมษายน  2557

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

171

178

349

176

178

354

2

140

158

298

144

162

306

3

191

201

392

194

204

398

4

283

342

625

290

349

639

5

235

271

506

246

283

529

6

228

247

475

238

256

494

7

265

282

547

275

292

567

8

72

86

158

78

85

163

9

350

355

705

363

369

732

10

241

247

488

249

258

507

11

190

231

421

206

238

444

รวม

2,366

2,598

4,964

2,459

2,674

5,133

  ตารางแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 
พื้นที่ตำบล

พื้นที่ตำบล

จำนวน   (ไร่)

- พื้นที่ทั้งหมด

- พื้นที่ทำการเกษตร

- พื้นที่อื่นๆ (ที่อยู่อาศัย ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง )

26,874

21,848

5,026

ตารางแสดงพื้นที่ตำบลหัวดอน

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร

จำนวน   (ไร่)

พื้นทำการเกษตร

- ทำนา ( ไร่ )

- ทำสวนปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น ( ไร่ )

- พืชไร่ (ไร่ )

- สวนปลูกพืชผัก ( ไร่ )

- การเกษตรอื่น ๆ (ไร่)

21,848

14,102

2,536

3,736

 563

911

ตารางแสดงพื้นที่ทำการเกษตร

                     ขนาดพื้นที่  พื้นที่การเกษตร  และพื้นที่  ส.ป.ก.  จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

พื้นที่ในเขต  ส.ป.ก. 

(ไร่-งาน-ตร.วา)

1

หัวดอน

1,365

1,285

876-1-09

2

หัวดอน

2,472

1,683

643-3-75

3

หัวดูน

1,560

1,468

676-0-16

4

ท่าวารี

1,338

1,320

11-2-10

5

แขม

3,309

3,189

549-0-21

6

เสียม

2,589

2,570

376-2-16

7

เสียม

1,692

1,500

526-3-58

8

วังถ้ำ

1,696

1,112

4-0-76

9

วังอ้อ

4,125

3,705

-

10

เสียม

1,702

1,469

25-2-24

11

แขม

5,026

2,547

9-3-66

รวม

26,874

21,848

3,690-3-71

      ตารางแสดงขนาดพื้นที่ พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ สปก. จำแนกตามรายหมู่บ้าน


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

ลำดับ

รายการ

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ

1

ถนน

11  หมู่บ้าน

11  หมู่บ้าน

การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางผ่านทั้ง 11 หมู่บ้าน

2

ประปา

11  หมู่บ้าน

11  หมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้านละ 11 แห่ง

3

ไฟฟ้า

11  หมู่บ้าน

11  หมู่บ้าน

-

4

แหล่งน้ำ

11  หมู่บ้าน

11  หมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านมีลำห้วยและแหล่งเก็บน้ำทุกหมู่บ้าน ฝาย 5 แห่ง  บ่อน้ำตื้น 12  แห่ง อ่างเก็บน้ำ  5  แห่ง

ตารางแสดงด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

               การโทรคมนาคม

               - โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน  5  แห่ง

               - อินเตอร์เน็ตตำบล                      จำนวน  1  แห่ง

               - อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/โรงเรียน         จำนวน  4  แห่ง

 

               ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. ป่าไม้   ป่าดงใหญ่วังอ้อ    พื้นที่  1,810  ไร่  2  งาน  47 ตารางวา

2. ที่สาธารณะ                 พื้นที่ 1,996   ไร่  1  งาน  41 ตารางวา

                3. แหล่งน้ำ               

  

- กุดเวียน

มีพื้นที่ประมาณ  55  ไร่

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  1

- กุดปลาขาว

มีพื้นที่ประมาณ  500  ไร่

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  2

- ลำเซบาย

ยาวประมาณ  27  กม.

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  1,4,5,8,9,11

- ห้วยบ่อ

ยาวประมาณ  4  กม.

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  6

- เขื่อนลำเซบาย

มีพื้นที่ประมาณ  50  ไร่

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  8

- ฝายกั้นน้ำ

ยาวประมาณ  4  กม.

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  6

- ฝายร่องคบ

มีพื้นที่ประมาณ  25  ไร่

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  9

- ห้วยงิ้ว     

มีพื้นที่ประมาณ  20  ไร่

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  9

- ฝายร่องปี่

ยาวประมาณ  2  กม.

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที  11

- ร่องหนองแสนพุ่ม

ยาวประมาณ  8.5  กม.

พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่  11


ด้านเศรษฐกิจ

               1. สภาพเศรษฐกิจ

                   การประกอบอาชีพ  (ข้อมูลจาก  จปฐ. 2562)

                   อาชีพหลัก    ทำนา (39.64

                   อาชีพรอง     

ลำดับ

อาชีพ

ร้อยละ

1

รับจ้างทั่วไป

25

2

กำลังศึกษา

19.5

3

ไม่มีอาชีพ

5.24

4

ค้าขาย

3.15

5

พนักงาน-รับราชการ

2.94

6

อาชีพอื่น ๆ

1.75

7

ธุรกิจส่วนตัว

1.13

8

พนักงานบริษัท

0.87

9

พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ

0.3

10

เกษตร-ทำสวน

0.28

11

เกษตร-ทำไร่

0.19

12

เกษตร-ประมง

0

13

เกษตร-ปศุสัตว์

0


                       อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ

                       - ทำสวน  เช่น  ถั่วฝักยาว  ข้าวโพด  สวนยางพารา

                       - เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่

                       - ค้าขาย  เช่น  ร้านค้าขายของชำ  ปั้มน้ำมัน  โรงสีข้าว  ร้านขายอาหาร

                      - งานบริการ  เช่น  ร้านตัดผม  เสริมสวย  รับจ้างทั่วไป(ตามฤดูกาล)  ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน  ทำขนม , กลุ่มเพาะเห็ดฟาง , กลุ่มทอผ้า , กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ , กลุ่มแม่บ้านทำวุ้นมะพร้าว มะพร้าวเผา  ไก่ย่าง  ส้มตำ  สินค้าโอท็อปบ้านท่าวารี , กลุ่มจักสาน , กลุ่มทำไม้กวาด  สานกระติบข้าว  สานข้องหาของป่าขาย  (เห็ด , แมลงตามฤดู , ไข่มดแดง , ผักต่าง ๆ)

รายได้เฉลี่ย  66,538  ต่อคนต่อปี  ข้อมูล จปฐ. ปี 2562

 

บ้าน/หมู่

จปฐ. ปี 2561

จปฐ. ปี 2562

ต่อครัวเรือน

ต่อคน

ต่อครัวเรือน

ต่อคน

บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1

253,032

70,052

284711.48

81156.07

บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2

230,484

68,503

222391.75

70727.87

บ้านหัวดูน หมู่ที่ 3

242,284

53,563

337442.59

77445.84

บ้านท่าวารี หมู่ที่ 4

270,527

79,641

238168.35

82095.91

บ้านแขม หมู่ที่ 5

287,429

70,620

273067.57

73641.34

บ้านเสียม หมู่ที่ 6

202,130

59,450

208013.86

62616.42

บ้านเสียม หมู่ที่ 7

267,879

66,760

193775.15

56191.39

บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8

235,141

72,487

286250.00

77891.16

บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9

213,765

53,625

357391.29

86828.25

บ้านเสียม หมู่ที่ 10

239,867

64,062

259586.89

75066.32

บ้านแขม หมู่ที่ 11

271,673

85,036

242101.04

75788.15

เฉลี่ยทั้งตำบล

246,746

67,618

263,902.99

74,860.47

          ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยตามข้อมูล  จปฐ.  ปี 2562

          ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนมีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่  คือ  ข้าว  ถั่วลิสง  พริก  ยาพารา  พืชผักสวนครัว  ค้าขาย  รับราชการ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป

 

               2. หน่วยธุรกิจในเขต  อบต

                   1. ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)    7        แห่ง

                   2. ปั๊มหัวฉีด                1        แห่ง

                   3. ปั๊มหยอดเหรียญ        5        แห่ง

                   4. โรงสี                     21      แห่ง

                   5. โรงงาน                  9        แห่ง

                   6. ร้านขายของชำ         41      แห่ง

                   7. ตลาดนัด/ตลาดสด      9        แห่ง

                   8. ร้านค้าชุมชน/สหกรณ์  13      แห่ง

                   9. โรงแรม                  2        แห่ง

                   10. สถานีสูบน้ำ           4        สถานี

                   11. ร้านอาหาร            18      แห่ง

                   12. ประปา                12      แห่ง  (ใช้การได้  10)

                   13. สถานพยาบาล        5        แห่ง  (เอกชน  3  แห่ง    รัฐบาล  2  แห่ง)

                   14. จำนวนคุ้ม             54      คุ้ม

                   15. เสาสัญญาณโทรศัพท์ 4       แห่ง     (AIS  1  แห่ง , Dtac  1  แห่ง , True  1  แห่ง ,    กสท.(CAT)  1  แห่ง

                   16. ลานกีฬา                        6        แห่ง

                   17. โรงเลื่อย                         2        แห่ง

                   18. ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ          2       แห่ง

                   19. บ่อบาดาล                      18      แห่ง  (ใช้การได้  13)

                   20. ร้านซ่อมรถ                      9        แห่ง

                   21. ร้านตัดรองเท้า                  1        แห่ง

                   22 ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้/หินอ่อน     1        แห่ง

                   23. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง             4       แห่ง

                   24. ร้านเสริมสวย/ตัดผม            11      แห่ง

                   25. ร้านกาแฟ                       1        แห่ง

                   26. ฟาร์มไก่                         10      แห่ง

                   27. โรงเพาะเห็ด                     1        แห่ง

                   28. ลานรับซื้อมันสำปะหลัง        1        แห่ง

                   29. ร้านเชื่อมโลหะ                  1        แห่ง

 

               3. พืชเศรษฐกิจ

                   1. ข้าว

                       - ข้าวเจ้านาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูกข้าวขาวดอกมะลิ  105 , กข.15  ร้อยละ  57

                       - ข้าวเหนียวนาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูก กข.6  ร้อยละ  40

                       -ข้าวอื่น ๆ  พันธุ์ที่นิยมปลูก พันธุ์พื้นเมือง  ร้อยละ  3

                   2. พืชผัก

                       - พริก  พันธุ์หัวเรือ

                       - มะนาว  พันธุ์มะนาวแป้น

                   3. ไม้ผล

                       -มะม่วงพันธุ์ที่นิยมปลูก  เขียวเสวย  น้ำดอกไม้  และแก้ว

                       -มะพร้าวพันธุ์ที่นิยมปลูก  มะพร้าวน้ำหอม

                       - แก้วมังกรพันธุ์ที่นิยมปลูก  พันธุ์เวียดนาม  พันธุ์ไทย  และพันธุ์ไต้หวัน

                   4. พืชไร่ - ถั่วลิสง   พันธุ์ไทนาน  9

                   5. ไม้ยืนต้น  - ยูคาลิปตัส , ยางพารา  พันธุ์อาร์เอ็ม  600

                   6. สภาพการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไป

                       - ข้าว  พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด  14,102  ไร่  ข้าวขาวดอกมะลิ  105  พื้นที่ปลูก  8,579  ไร่  และ

กข6  พื้นที่  ปลูก  5,386  ไร่  ผลผลิต 453  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  1,755  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  3,171  บาท/ไร่

                       - ถั่วลิสง  ปลูกในฤดูแล้ง  พื้นที่ปลูก  500  ไร่  ผลผลิต  250  กก./ไร่

                   7. สถานการณ์ข้าว  เกษตรกรตำบลหัวดอนทำนาทั้งนาดำและนาหว่าน ข้าวนาดำจะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว  ประมาณ  60%  ส่วนนาหว่านนิยมปลูกข้าวจ้าว  ประมาณ  40%  พันธุ์ข้าวจ้าวใช้พันธุ์ส่งเสริม  ได้แก่     ข้าวขาวดอกมะลิ  105  และ  กข15  ข้าวเหนียวใช้พันธุ์  กข6  และพันธุ์พื้นเมือง

                       การเก็บเกี่ยว  ถ้าเป็นข้าวพันธุ์เบาจะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม  ข้าวพันธุ์หนักจะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ของทุกปี

                       ผลผลิตที่โดยเฉลี่ย  ข้าวจ้าวประมาณ  440  กก./ไร่  ข้าวเหนียวประมาณ  422  กก./ไร่

 

                ด้านสังคม

               1. การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลหัวดอน

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน

ก่อนหน้า

ณ 10 มิถุนายน 2561

นักเรียน

ครู

นักเรียน

ครู

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสียม

71

4

65

4

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้อ

40

2

41

2

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม

51

32

48

3

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวารี

22

2

23

2

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน

40

2

35

2

6

โรงเรียนศรีศึกษา

55

7

57

6

7

โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์ วิทยา)

63

5

64

6

8

โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)

31

4

34

4

9

โรงเรียนเสียมทองวิทยาคาร

87

8

98

10

10

โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

142

9

130

9

11

โรงเรียนบ้านท่าวารี

16

4

12

2

11

โรงเรียนบ้านวังถ้ำ

0

1

0

1

รวม

618

40

607

51

ตารางแสดงการศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลหัวดอน

  

               2. ข้อมูลการศึกษาของประชากรในตำบลหัวดอน  (จปฐ. ปี 2561)

ระดับการศึกษา

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ไม่เคยศึกษา

78

64

142

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

132

130

262

ไม่จบประถมศึกษา

108

104

212

จบชั้นประถมศึกษา

1,230

1,441

2,671

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

542

412

954

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

453

507

960

จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

114

154

268

จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

136

229

365

จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี

12

17

29

รวม

2,805

3,058

5,863

ตารางข้อมูลการศึกษาของประชากรในตำบลหัวดอน  (จปฐ. ปี 2559)

 

               3. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   - วัด                        จำนวน  8  แห่ง

                   - สำนักสงฆ์                จำนวน  5  แห่ง

                   - ศูนย์พัฒนาคุณธรรม     จำนวน  1  แห่ง

                4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                   จำนวน   145   คน

                   - ตำรวจบ้าน จำนวน  11  หมู่บ้าน                                      จำนวน    50   คน

                   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)                จำนวน   140   คน

                   - อาสาสมัครปกป้องสถาบัน  (อสป.)                            จำนวน   395   คน

                   - เจ้าหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (กู้ชีพ 1669)          จำนวน      4    คน

               5. มวลชนจัดตั้ง

                   - อบรมลูกเสือชาวบ้าน

                   - ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์รักษาป่า

                   - ฝึกอบรมตำรวจชุมชน

                   - ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการต่อสู้เพื่ออาชนะยาเสพติด

                   - ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวดอน

                6. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

                   - ศูนย์อำนวยการเพื่อความมั่นคงระดับตำบลหัวดอน

                   - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวดอน

                   - ศูนย์การเรียนนอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลหัวดอน

                7. องค์กรชุมชนในพื้นที่

                   - เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงใหญ่                                    จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวดอน                        จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหัวดอน                             จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวดอน                      จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                                จำนวน  11  กลุ่ม

                   - กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราตำบลหัวดอน                  จำนวน  1  กลุ่ม

                   - ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวดอน                                     จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                       จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กองทุนร้านค้าชุมชน                                               จำนวน  11  กลุ่ม

                   - กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                                         จำนวน  11  กลุ่ม

                   - เครือข่ายกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ  เช่น  

                     มะพร้าวเผา/วุ้นมะพร้าว  ไก่ย่าง  OTOP  บ้านท่าวารี      จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กลุ่ม กขคจ.                                                      จำนวน  6  กลุ่ม

                   - กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวดอน                      จำนวน  1  กลุ่ม

                   - กลุ่มสัจจะออมทรัพย์                                           จำนวน  11  กลุ่ม

                8. ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

                   มีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อคล้ายๆกับตำบลอื่นๆในภาคอีสานซึ่งถือว่ามีบุญประเพณีประจำ  12  เดือน  คือ

                   - เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม           - เดือนยี่  บุญคูณลาน

                   - เดือนสาม  บุญข้าวจี่              - เดือนสี่  บุญเผวส (มหาชาติ)

                   - เดือนห้า  บุญสงกรานต์           - เดือนหก  บุญบั้งไฟ

                   - เดือนเจ็ด  บุญเบิกบ้าน (ซำฮะ)   - เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา

                   - เดือนเก้า  บุญข้าวประดับดิน     - เดือนสิบ  บุญข้าวสาก

                   - เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา     - เดือนสิบสอง  บุญกฐิน

                9. สถานที่หรือสินค้าที่มีชื่อเสียง

                   - ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  (ป่าดงใหญ่วังอ้อ )

                   - มะพร้าวเผา  ไก่ย่างบ้านท่าวารี

                10. จุดเด่นของพื้นที่

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สัญจรไปมาได้สะดวกเหมาะสำหรับที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งธุรกิจค้าขาย  มีศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บ้านวังอ้อ  หมู่ที่ 9  ต.หัวดอน        อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของตำบล  มีบุคคลเข้ามาดูงานเป็นจำนวนมากใช้เป็นที่ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  เป็นแหล่งบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยทั่วไป  และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป  พื้นที่ติดกับลำเซบาย        มีคลองระบายน้ำซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎร  สินค้าที่มีชื่อเสียงคือ  มะพร้าวเผาบ้านท่าวารี  และมีประเพณีที่สำคัญและมีชื่อเสียง  คือ  ประเพณีการแข่งขันเรือยาวบ้านท่าวารี  ซึ่งทำการแข่งขันเป็นประจำทุกปี

 

          ด้านสาธารณสุข

ลำดับที่

ชื่อองค์กร

จำนวนบุคลากร

หมายเหตุ

ปี 2561

ปี 2561

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แขม

10

11

หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,11

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวดอน

6

7

หมู่ที่ 1,2,3,4

3

คลินิกเอกชน หมู่ 6

2

2

2  แห่ง

4

คลินิกเอกชน หมู่ 10

1

1

1  แห่ง

5

ผู้สูงอายุ

886

950

รวมทั้งตำบล

6

ผู้พิการ

158

234

รวมทั้งตำบล

7

ผู้ป่วยเอดส์

15

19

รวมทั้งตำบล

รวม

1,078

1,224

คน

ตารางแสดงข้อมูลสาธารณสุข

 

        ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

  1. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ปี 2562

ปี 2563

คณะผู้บริหารท้องถิ่น

3  คน

4  คน

สมาชิกสภาท้องถิ่น

18  คน

18  คน

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

50  คน

50  คน

                    พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างแยกตามส่วนราชการ

บุคลากร

ปี 2562

ปี 2563

สำนักงานปลัด 

20  คน

16  คน

กองคลัง 

7  คน

6  คน

กองช่าง 

7  คน

9  คน

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

13  คน

15  คน

กองสวัสดิการสังคม

3  คน

3  คน

                   ระดับการศึกษาของบุคลากร (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง)

การศึกษา

ปี 2562

ปี 2563

ระดับประถมศึกษา

-  คน

- คน

ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา

25  คน

30 คน

ระดับปริญญาตรี

36  คน

34 คน

สูงกว่าระดับปริญญาตรี

5  คน

7 คน

                    โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

ส่วนราชการ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

ครอง

ว่าง

ครอง

ว่าง

ครอง

ว่าง

ครอง

ว่าง

สำนักงานปลัด

5

-

-

-

4

-

9

-

กองคลัง

3

1

-

-

2

-

5

1

กองช่าง

2

-

2

-

3

-

7

-

กองการศึกษาฯ

8

2

-

-

6

-

14

1

กองสวัสดิการสังคม

2

-

-

-

1

-

3

-

รวม

20

3

2

0

16

0

338

3

     

               2. งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนย้อนหลัง 3 ปี

รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รายรับ

26,005,829.44

37,910]214.23

38,623,697.85

รายจ่าย

22,105,071.14

34,848,750.55

35,562,234.17

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

3,900,758.30

3,061,463.45

3,061,463.68

 

               3. เครื่องมือและอุปกรณ์ พาหนะและอุปกรณ์บริการชุมชน

                   - รถยนต์ส่วนกลาง  2  คัน                            - รถขยะ  1  คัน

                   - รถดับเพลิง  1  คัน                                   - เครื่องขยายเสียงสนาม  1  ชุด

                   - รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  2  คัน                   - วิทยุสื่อสารรับส่ง  22  เครื่อง

                   - เต็นท์จัดงาน  5  หลัง                                - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  1  เครื่อง

                   - เก้าอี้พลาสติก  500  ตัว                                       - คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค  29  เครื่อง

                   - เครื่องโทรสาร  1  เครื่อง                            - เครื่องถ่ายเอกสาร  2  เครื่อง

                   - กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล  2  ตัว                    - กล้องวงจรปิด  CCTV  64  จุด

                   - ไฟกระพริบ, ไฟจราจร  8  ชุด                       - เครื่องตัดหญ้า  3  เครื่อง

                   - โต๊ะพับยาว  10  ตัว                                 - เครื่องเคลือบบัตร  1  เครื่อง

 

 

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

57689856
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1449
27192
28641
57473158
414723
794517
57689856