แผน 3 ปี

โครงสร้างหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมกองทุน

ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน 
โครงการส่งเสริมการบำบัด
ด้วยการแพทย์แผนไทยเชิงรุก
โครงการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนเคลื่อนที่
โครงการพัฒนา
ระบบดูแลแม่และเด็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ด้านป้องกันควบคุมโรค
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ควบคุมโรค
โครงการส่งเสริม
นวดแผนไทยเชิงรุก


มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ

1.1

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

1.2

ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน  จาก  8  ชั่วโมง  เป็น  5  ชั่วโมง 

โดยเปิดช่วงเช้าเวลา  09.30 – 11.30  น.  ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 16.00  น.  ปิดช่วงเวลา  11.30 – 13.00  น. 

1.3

ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น

1.4

จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

1.5

จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 

โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง

1.6

ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย

ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ  เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น

1.7

ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก

ห้องปฏิบัติงาน  รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ  ว่าด้วย

งานสารบรรณ

2.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.1

ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่  ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง

ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน 

2.2

ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น

2.3

ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น

 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

3.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน 

3.1

คอมพิวเตอร์

3.1.1      ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง  (เวลา  12.00 – 13.00  น.)

3.1.2      ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน  15  นาที

3.1.3      ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

3.2

Printer

3.2.1      ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน

3.2.2      ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out

3.2.3      ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า  สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ

3.3

กระติกไฟฟ้า

3.3.1      การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า  ช่วงเช้าเวลา  08.30  น.  ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00 น.  ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ

3.3.2      ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด

3.3.3      เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

3.3.4      ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที

3.4

ตู้เย็น

3.4.1      เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3.4.2      ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน

3.4.3      ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม.

3.4.4      เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

3.4.5      ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น

3.4.6      ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น

3.5

เครื่องทำน้ำเย็น

ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน

3.6

โทรทัศน์/วิทยุ 

3.6.1      คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน

3.6.2      ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

3.6.3      ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

3.6.4      ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป

3.6.5      ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ

3.7

เครื่องถ่ายเอกสาร

3.7.1  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

3.7.2  ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

3.7.3  ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

  

 

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

4.  น้ำมันเชื้อเพลิง

4.1

ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4.2

ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น  โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet  แทน

4.3

ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี

4.4

ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

4.5

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

4.6

ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน

4.7

ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด

5.  มาตรการปลูกจิตสำนึก

5.1

ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน

5.2

ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน  

 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

          บุคลากรที่มีจิตสำนึก  ตระหนัก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

          เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ปริมาณการใช้พลังงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตรวจสอบจากประมวลผล

ของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว

โปรแกรมประมวลผล

ของระบบ e –report

2.  ร้อยละของการปฏิบัติ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ

แบบเก็บข้อมูล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
  2. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

 

 

 

 

 

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน

 

ชุมพล  ดอกดวง

(นายชุมพล  ดอกดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

 


ผังคณะกรรมการ

ผังกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

        จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ  2554  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายชุมพล   ดอกดวง เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

   
นายชุมพล  ดอกดวง 
ประธานกรรมการ

 

 
   
นายศักดิ์ชัย  หมายดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1

 
นายไสว  มงคลแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2


 
   
นางไพรวัล  สร้อยสิงห์ 
ผู้แทนสภา อบต.

 
นายสมเกียรติ  ศรีสมุทร 

ผู้แทนสภา อบต. 

 
   
นางสมจิตร  เจริญเชาว์ 
ผู้แทน อสม.

   
นางเพ็ญศรี  วรรทวี 

ผู้แทน อสม. 

 
   
นางอุทัยววรรณ  หาสุข
ผู้แทนหมู่บ้าน

   
นางวิชชุดา  บุญยืน

ผู้แทนหมู่บ้าน

 
   
นายไมตรี  พั่วพันธ์
ผู้แทนหมู่บ้าน

 
 

นายสุนทร  ขันชะลี

ผู้แทนหมู่บ้าน
 
   
นางธนันพร  สุขรักษ์
ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการฯ

 
 นางนิดา  ปวบุตร
ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการฯ
 
 
     
นางรัชนี  พุทธาจู
ผู้แทนศูนย์ประสานงาน

   
 
นางสาวชาณา  โพธิ์ขำ
เลขานุการ

 
นางสมปอง  พิศเพ็ง
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

50548676
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
6774
35884
225171
50060743
982689
1109699
50548676